Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Regulamin Organizacyjny PCPR

Załącznik do Uchwały Nr 1075/2013

Zarządu Powiatu Ostrowskiego

z dnia 5 listopada 2013 roku

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Ostrowie Wielkopolskim

I Rozdział

Postanowienia Ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmianami),

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmianami), 

3) Uchwały Nr II/12/98 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim” oraz nadania statutu,

4) Uchwały Nr VI/63/99 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 06 lipca 1999 roku w sprawie przekształcenia Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim w Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim,

5) Uchwały Nr XXVIII/232/2001 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB) w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 2

     Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

1) Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim;

2) Ośrodku – należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim;

3) Domu – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim;

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim;

5) Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmianami).

§ 3

     Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

 1. Centrum swoją działalnością obejmuje obszar Powiatu Ostrowskiego.
 2. Centrum podporządkowane jest bezpośrednio Zarządowi Powiatu Ostrowskiego.

II Rozdział

Cele i zadania

 § 4

Celem działalności Centrum jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie rodziny i rozwój systemu pieczy zastępczej.

§ 5

Centrum wykonuje zadania określone w art. 19 oraz art. 20 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zmianami), oraz w art. 76Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zmianami), a także zadania określone w art. 35a ust. 1, w związku z ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami).

 1. Centrum realizuje inne zadania zlecone przez właściwe organy Powiatu Ostrowskiego.

 

III Rozdział

Zarządzanie

§ 6

 1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Ostrowskiego.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta Ostrowski.

§ 7

 1. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Centrum, w szczególności za:

1)    skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów;

2)    powiadamiania organów ścigania o stwierdzonych przestępstwach;

3)    warunki pracy, stan bhp i p.poż.

 

§ 8

 1. Dyrektor organizuje pracę Centrum, kieruje bieżącymi sprawami Centrum oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 2. Do zakresu działania Dyrektora w szczególności należy:

1)  wykonywanie uchwał, zarządzeń i wytycznych organów Powiatu Ostrowskiego;

2) składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Centrum w oparciu o udzielone pełnomocnictwo;

3)  wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów, podejmowanie decyzji zgodnie z zakresem działania;

4)  wytyczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;

5) pomoc przy sprawowaniu nadzoru przez Starostę nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo –wychowawczych działających na terenie Powiatu Ostrowskiego;

6)  współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej;

7)   przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych;

8) składanie Radzie Powiatu Ostrowskiego corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 9

 1. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Centrum, Ośrodka oraz Domu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Dyrektor kieruje jednostką przy pomocy Zastępcy Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych oraz Kierownika Ośrodka i Kierownika Domu.
 3. Zastępca Dyrektora wykonuje zadania i posiada kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora.
 4. W czasie nieobecności Dyrektora zadania w zakresie kierowania Centrum wykonuje Zastępca Dyrektora, a w czasie jego nieobecności pracownik Centrum wyznaczony przez Dyrektora.

 

IV Rozdział

Struktura organizacyjna

§ 10

1. W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się komórki organizacyjne:

1)    Dział Wsparcia i Pomocy Społecznej - DWPS,

2)      Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DRON,

3)      Dział Organizacyjno-Administracyjny - DOA,

4)  Dział Księgowości - DK.

§ 11

 1. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy, z wyjątkiem Działu Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy.
 2. Kierownicy Działów, Główny Księgowy powierzają zastępstwo na czas swojej nieobecności jednemu z podległych pracowników na podstawie pisemnego upoważnienia.
 3. Do zakresu obowiązków kierowników komórek organizacyjnych oraz Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów szczegółowych zakresów czynności i zadań dla poszczególnych pracowników i przedstawienie ich do akceptacji Dyrektorowi Centrum,

2) usprawnianie technik pracy, właściwe wykorzystywanie istniejącej aparatury i bazy technicznej,

3) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Powiatu w części dotyczącej zadań Działu, w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz sporządzania harmonogramu ich realizacji w Działach,

4) organizowanie pracy Działu i nadzorowanie zadań wykonywanych przez pracowników,

5) prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w Dziale,

6) przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych Działowi,

7)zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego, w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Działu,

8) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości Działu,

9) zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy Centrum, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

4. Zakres działań Głównego Księgowego określa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 12

 1. Przy Centrum działa Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim – POW.
 2. Obsługę finansową, kadrową i organizacyjno-administracyjną Ośrodka zapewnia Centrum.
 3. Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania Ośrodka oraz zadania i uprawnienia Kierownika Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 13

 1. Przy Centrum działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typ AB) w Ostrowie Wielkopolskim – ŚDS.
 2. Obsługę finansową, kadrową i organizacyjno-administracyjną Domu zapewnia Centrum.
 3. Szczegółową organizację, zasady funkcjonowania Domu oraz zadania i uprawnienia Kierownika Domu określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typ AB), w Ostrowie Wielkopolskim, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 14

Schemat organizacyjny Centrum stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych

§ 15

 1. Do zakresu działania Działu Wsparcia i Pomocy Społecznej m.in. należy:

1) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez umieszczanie dzieci i młodzieży w odpowiednich placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

2) interweniowanie, kiedy zagrożone jest życie i zdrowie dziecka – zapewnienie dziecku opieki poprzez umieszczenie w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego;

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowywaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4) przygotowywanie i opracowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń;

5) przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:

a) zastępczego rodzicielstwa

-    na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,

-    ustalające odpłatność rodziców za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej,

-  przyznawanie świadczeń wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z  późn. zmianami)

-    przyznające jednorazowe świadczenia,

b) usamodzielnienia wychowanków

-   przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,

-   przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,

-   przyznania pomocy na zagospodarowanie – w formie rzeczowej,

c)  pomocy instytucjonalnej

-   umieszczania w domach pomocy społecznej,

-   kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, tj. Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie, Zespołu Interwencji Kryzysowej,

-   kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny i w innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

-   przyznawania pomocy osobom mającym status uchodźcy;

6) realizacja świadczeń w ramach działalności merytorycznej Działu;

7) sporządzanie umów cywilno – prawnych w przypadku pilnej konieczności zapewniania dziecku opieki zastępczej oraz przygotowywanie umów dotyczących pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej;

8) zawieranie umów z gminami w sprawie partycypacji kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

8)  sporządzaniem porozumień w sprawach:

a) umieszczania i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz w sprawie umieszczania i wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Ostrowskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,

b) umieszczania oraz wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Ostrowskiego na terenie innych powiatów,

c) umieszczania oraz wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny pochodzących z terenu innych powiatów;

9) prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi niezawodowymi, zawodowymi, zawodowymi niespokrewnionymi oraz z osobami usamodzielniającymi się; 

10)tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

11)współpraca z ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym w zakresie wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych do pełnienia funkcji odpowiedniej rodziny zastępczej;     

12)sprawowanie nadzoru nad wywiązywaniem się rodzin zastępczych z opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej

13)dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

14)opracowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy z rodzinami zastępczymi;

15)opracowanie i realizacja 3 – letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

16)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawna w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17)prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, spokrewnionej;

18)współpraca z Sądem Opiekuńczym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz współpraca z innymi instytucjami (szkołą, policją, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi), które swoimi działaniami obejmują osoby wymagające wsparcia;

19)pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;

20)praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ostrowie Wielkopolskim;

21)pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

22)nadzór merytoryczny w zakresie działalności opiekuńczo – terapeutycznej nad:

     a) rodzinną opieką zastępczą;

     b) ośrodkami wsparcia;

     c) domami pomocy społecznej;

     d) zespołem interwencji kryzysowej;

     e) placówką opiekuńczo – wychowawczą;

23)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom korzystającym z pomocy społecznej;

24)organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych;

25)prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych;

26)szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu;

27)rozpoznawanie problemów społecznych występujących w Powiecie;

28)bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

29)sporządzanie sprawozdawczości;

30)przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

31)realizowanie programów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie;

32)prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie;

33)realizowanie zadań zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ostrowskiego;

34)wystawianie tytułów wykonawczych w celu egzekucji należności pieniężnych w zakresie nadpłaconych świadczeń oraz nieuiszczanych odpłatności oraz monitorowanie prowadzonych egzekucji komorniczych.

2.  Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych pracowników określają ich zakresy czynności.

§ 16

 1. Do zakresu działania Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy m.in.

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2)  współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt. 1 oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4)  podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

7) dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

-  usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika;

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

9) zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

10)Realizacja innych zadań wykonywanych przez Powiat Ostrowski, zleconych przez Zarząd Powiatu lub Starostę Ostrowskiego;

11)przeprowadzanie co najmniej raz w roku, kontroli warsztatów terapii zajęciowej;

12)na wniosek podmiotu zamierzającego zorganizować lub prowadzącego warsztat, przyjmowanie i zatwierdzanie zgłoszonych osób do uczestnictwa w warsztacie;

13)monitorowanie i podejmowanie działań w sprawie prowadzonych egzekucji komorniczych;

14)sporządzanie kwartalnych sprawozdań finansowo-rzeczowych oraz wniosków do planów finansowych z zakresu zadań PFRON;

15)monitorowanie niepełnosprawności i zdarzeń z nią związanych;

16)wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób, potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych;

17)prowadzenie Powiatowego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.

2. Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.

§ 17

 1. Do zakresu działania Działu Organizacyjno-Administracyjnego należy:

1) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Centrum;

2) opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Centrum, zarządzeń Dyrektora, innych aktów wewnętrznych oraz ich realizacja;

3) nadzorowanie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej;

4) prowadzenie archiwum zakładowego;

5) prowadzenie spraw kadrowych;

6) prowadzenie sekretariatu;

7) zabezpieczenie prawidłowości działania sprzętu komputerowego;

8) prowadzenie całości procedur przetargowych i spraw związanych z realizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prawidłowe stosowanie przepisów tej ustawy;

9) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Centrum, Ośrodka oraz Domu;

10)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją sprzętu i wyposażenia;

11)zabezpieczenie mienia;

12)prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Centrum, Ośrodka i Domu, w tym oznaczanie środków trwałych i wyposażenia oraz sporządzanie spisu inwentarza w poszczególnych pomieszczeniach;

13)prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem inwentaryzacji;

14)administrowanie rzeczowymi składnikami majątku;

15)obsługa narad i szkoleń;

16)uaktualnianie informacji w Powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej;

17)prowadzenie spraw z zakresu bhp, p. poż. i współpraca z odpowiednimi służbami;

18)dbałość o czystość, ład i porządek;

19)prowadzenie zakładowej działalności socjalnej;

20)pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszów Unii Europejskiej.

 2. Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.

§ 18

1. Do zakresu działania Działu Księgowości należy:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum;

2) obsługa finansowa – Ośrodka, Domu, PFRON;

3)obsługa finansowo – księgowa realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w szczególności ze środków Unii Europejskiej;

4) sporządzanie planów finansowych;

5) sporządzane sprawozdawczości finansowej z wykonania zadań oraz dochodów i wydatków;

6) opracowywanie okresowych ocen i analiz finansowych;

7) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

8) prowadzenie analityki wydatków i kosztów;

9) obsługa spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

10)przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, poprzez teletransmisję;

11)współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, ZUS;

12)prowadzenie obsługi kasowej;

13)prowadzenie ewidencji syntetycznej wartościowej majątku Centrum, Ośrodka i Domu;

14)przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

15)opracowywanie projektów i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w jednostce oraz organizacji kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych;

16)uzgadnianie na bieżąco z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami wielkości posiadanych środków na wypłatę świadczeń, jak również uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdawczości w tym zakresie;

17)współudział przy opracowywaniu aktów wewnętrznych dotyczących przepisów wynagradzania, premiowania oraz wypłacania należności i świadczeń pracowniczych.

2. Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.

 

VI Rozdział

Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 19

1. Dyrektor podpisuje:

1) pisma wynikające z Jego kompetencji,

2) zarządzenia wewnętrzne,

3) odpowiedzi na skargi i wnioski,

4)decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Starostę Ostrowskiego,

5) postanowienia oraz umowy cywilno-prawne,

6) pisma o szczególnym znaczeniu,

7) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do jego podpisu.

2. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych, kierownika Ośrodka i kierownika Domu do podpisywania pism w jego imieniu.  

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 2 mają charakter pisemny i określają wykaz spraw, które osoba upoważniona może załatwiać w imieniu Dyrektora.

4. Pisma oraz decyzje przedkładane Dyrektorowi do podpisu parafowane są przez odpowiedzialnego za sprawę pracownika oraz kierownika komórki organizacyjnej.

VII Rozdział

Gospodarka finansowa

§ 20

 1. Majątek Centrum stanowi własność powiatu i może być wykorzystywany jedynie dla potrzeb związanych z działalnością Centrum.
 2. Podstawę działalności finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych zatwierdzony przez Radę Powiatu Ostrowskiego.

§ 21

 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego w zakresie spraw finansowych składa Dyrektor Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

VIII Rozdział

Organizowanie kontroli wewnętrznej

§ 22

 1. Celem kontroli wewnętrznej jest ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działań oraz skuteczności stosowanych metod i środków oraz doskonalenie metod pracy Centrum.
 2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują Kierownicy Działów, Główny Księgowy, Kierownik Ośrodka i Kierownik Domu.
 3. Zakres zadań kontrolnych Kierowników Działów, Głównego Księgowego, Kierownika Ośrodka i Kierownika Domu określają szczegółowe zakresy czynności.
 4. Doraźne zespoły kontrolne powoływane są przez Dyrektora Centrum.

§ 23

W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzna wykonują

 1. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego – w zakresie zgodności działania z prawem w sprawach organizacji i funkcjonowania Działów oraz dyscypliny pracy.
 2. Główny Księgowy – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi oraz prowadzenia rachunkowości.

§ 24

Harmonogram kontroli wewnętrznej w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka oraz Domu zatwierdzany jest przez Dyrektora Centrum.

 1. Z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej sporządzany jest protokół, zatwierdzany przez Dyrektora Centrum.

IX Rozdział

Organizacja pracy w Centrum

§ 25

Obowiązki pracowników, zasady dyscypliny pracy oraz sprawy związane ze stosunkiem pracy określają Regulamin Pracy Centrum, Ośrodka i Domu.

 

X Rozdział

Przepisy końcowe

§ 26

Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego jest zobowiązany do zapoznania każdego nowo przyjętego pracownika z niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami organizacyjnymi obowiązującymi w Centrum.

Czas udostępnienia: 2021-07-30
Pokaż metadane