Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Włodzimierz Florczak, pcpr-doa@powiat-ostrowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 737 98 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby z głaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
  • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleje Słowackiego 1c
  • E-mail: pcpr-sekretariat@powiat-ostrowski.pl
  • Telefon: 62 735 51 52

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy Alejach Słowackiego 1c w Ostrowie Wielkopolskim.

Wejście „A” do głównego budynku znajduje sie od strony parkingu, na którym znajdują sie 3 oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w system otwieranych automatycznie drzwi. Dźwig, który umożliwia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym między piętrami (poziom parteru, I pietro) znajduje się z tylnej części korytarza na parterze budynku głównego. Wejście „B” do Działu Wsparcia Rodziny (w tym do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście znajduje się z tyłu budynku głównego, do którego prowadzi chodnik rozpoczynający się od parkingu przy wejściu „A”.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku głównego, w głebi korytarza.

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Zapewniona jest też bezpieczna ewakuacja.

Czas udostępnienia: 2021-05-18
Pokaż metadane