Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania realizowane przez DRON

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pokój nr 3 i 4 na parterze oraz pokój nr 10 na I piętrze budynku głownego PCPR w Ostrowie Wielkopolskim 

Kierownik Działu - Anna Sójka, tel. 62 737 - 98 - 38 - pokój nr 10

Specjalista – Hanna Majewska, tel. 62 737 - 98 - 47

Specjalista – Lidia Jaenchen-Spigiel, tel. 62 737 - 98 - 34

Pomoc administracyjna - Oleksandra Aleksandrzak, tel. 62 737 98 35

Pomoc administracyjna - Mirela Płócienniczak, tel. 62 737 98 41

Zadania realizowane przez Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w myśl art. 35a ust. 2 pkt 1 i art. 35a ust. 1 pkt 9c oraz art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm./

1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt. 1,

3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt. 1 oraz rocznej informacji z ich realizacji,

4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,

6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

7. dofinansowanie:

• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

• sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

• usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

9. przeprowadzanie co najmniej raz w roku, kontroli warsztatów terapii zajęciowej,

10. zlecenie zadań zgodnie z art. 36 ww. ustawy, w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

11. realizowanie programów i zadań zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Czas udostępnienia: 2024-04-09
Pokaż metadane