Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

Osoba prowadząca: Monika Wilk, Dorota Gruszka, Karolina Cicharska

Załatwianie sprawy:

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, opiekunów prawnych, osób trzecich o umieszczeniu dziecka
w placówce lub wniosek dziecka. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę. Do placówki dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. W placówce są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mając trudności w przystosowaniu sie do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Wymagane dokumenty:

Do skierowania do placówki powiat kierujący załącza:

1)    odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;

2)    orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce;

3)    dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień;

4)    dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień;

5)    informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Powrót dziecka do rodziny:

Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo, na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku o urlopowanie.

 

Podstawa prawna:

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 gridnia 2011 r. w sparwie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720)

Czas udostępnienia: 2021-03-19
Pokaż metadane