Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Statut PCPR

Załącznik do Uchwały Nr XI/120/2011

Rady Powiatu Ostrowskiego

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

 STATUT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, zwane dalej „Centrum” działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 7 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

6) Uchwały Nr II/12/98 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim” oraz nadania statutu,

7) Uchwały Nr VI/63/99 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 06 lipca 1999 roku w sprawie przekształcenia Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim w Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Ostrowie Wielkopolskim,

8) Uchwały Nr XXVIII/232/2001 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB) w Ostrowie Wielkopolskim,

9)  niniejszego statutu.

§ 2

1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrowskiego działającą w formie jednostki budżetowej.

 2. Przy Centrum funkcjonują:

a) Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo zwany dalej „Ośrodkiem”,

b) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie (Typ AB), zwany dalej „Domem”.

§ 3

  1. Obszarem działania Centrum jest teren Powiatu Ostrowskiego.
  2. Siedziba Centrum znajduje się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Rozdział II

Przedmiot działalności Centrum

§ 4

Do zadań Centrum należy wykonywanie:

  1. zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz w zakresie wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
  2. zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
  3. innych zadań zleconych przez organy władzy samorządowej.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 5

Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

§ 6

  1. Dyrektor Centrum jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego.
  2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta Ostrowski.

§ 7

Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Centrum, Ośrodka i Domu.

§ 8

Zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Centrum, Ośrodka i Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego.

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

§ 9

Majątek Centrum może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 10

Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

§ 12

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Czas udostępnienia: 2021-07-30
Pokaż metadane