Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (dostępny w urzędzie i na stronie internetowej: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

2. załączniki:

- aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące),

- status prawny i podstawę działania,

- w przypadku wnioskodawcy będącym pracodawcą prowadzącym zpch – potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej oraz informacja o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku,

- sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),

- udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,

- oświadczenie o pomocy publicznej otrzymanej w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

- oświadczenie o braku zaległości oraz terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

- nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania – program merytoryczny imprezy,

- udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON (umowy, oświadczenia, itp.)

- kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,

Miejsce i czas złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Parter, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku, w godz. Od 8 do 16

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Osoba prowadząca: Anna Sójka

Tel. 62 737-98-38

Termin rozpatrzenia:

W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz.926, z późn. zm.)

 

Czas udostępnienia: 2023-03-02
Pokaż metadane