Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (dostępny w urzędzie i na stronie internetowej: pcpr.powiat-ostrowski.pl w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
 2. załączniki:

- kopia aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności,

- aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju i przyczynie
niepełnosprawności,
- dokument stwierdzający własność lub użyczenie wieczyste nieruchomości,
- oświadczenie – zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale
zamieszkuje wnioskodawca, na likwidacje barier technicznych,
-kosztorys wstępny wnioskowanego zadania,
- w przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopia zaświadczenia
sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,
- przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego – kserokopia dokumentu,
- oświadczenie wnioskodawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY,

- pełnomocnictwo zwykłe.

 Do wglądu:

 1. dokument tożsamości, dowód osobisty,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 3. dokument stwierdzający własność lub użyczenie wieczyste nieruchomości,
 4. w przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, zaświadczeniasądowe ustanawiającego opiekuna prawnego,
 5. Pełnomocnictwo Notarialne.

Miejsce złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Parter, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00

Osoba prowadząca: Anna Sójka

Tel. 62 737-98 -38.

Termin rozpatrzenia:

W ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, z późn. zm.).
Czas udostępnienia: 2023-03-02
Pokaż metadane