Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ( dostępny na stronie internetowej: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

2. Załączniki do wniosku:

- Kserokopia aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

- Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

- W przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopia zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,

- W przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego – kserokopia dokumentu,

Do wglądu:

1. Dokument tożsamości, dowód osobisty

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

3. Zaświadczenie sądowe ustanawiające opiekuna prawnego/jeżeli dotyczy/

4. Pełnomocnictwo Notarialne /jeżeli dotyczy/

Miejsce złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Parter, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16

Osoba prowadząca: Lidia Jaenchen-Spigiel

Tel. 62 737-98-34

Termin rozpatrzenia:

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz.573, z późn.zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926, z późn. zm.)

 

Czas udostępnienia: 2023-03-02
Pokaż metadane