Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (dostępny w urzędzie i na stronie internetowej: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

2. Załączniki:

- Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wypełniany przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę) - (dostępny w urzędzie i na stronie internetowej: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl  w zakładce Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),

- kserokopia aktualnego, uprawomocnionego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

- dzieci i młodzież ucząca się i niepracująca w wieku od 16 do 24 lat, przedkłada zaświadczenie o pobieraniu nauki,

- w przypadku ubezwłasnowolnienia wnioskodawcy, kserokopia zaświadczenia sądowego ustanawiającego opiekuna prawnego,

- w przypadku Pełnomocnictwa Notarialnego – kserokopia dokumentu

Do wglądu:

1. Dokument tożsamości, dowód osobisty

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

3. Zaświadczenie sądowe ustanawiające opiekuna prawnego  /jeżeli dotyczy/

4. Pełnomocnictwo Notarialne /jeżeli dotyczy/

Miejsce złożenia dokumentów:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

parter, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 16

Osoba prowadząca: Hanna Majewska

Tel. 62 737-98-47

Termin odpowiedzi:

W ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.).

Czas udostępnienia: 2023-03-02
Pokaż metadane