Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rodziny zastępcze

DZIAŁ WSPARCIA RODZINY

Kandydaci na rodziców zastępczych
Osoba prowadząca: Karolina Cicharska

Sposób załatwienia sprawy:

 • Złożenie wniosku o zakwalifikowanie rodziny na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
 • Skompletowanie dokumentacji rodziny
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna kandydatów na rodzinę zastępczą
 • Wywiad w miejscu zamieszkania
 • Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową i zawodową (w przypadku uzyskania pozytywnej kwalifikacji udziału w szkoleniu)


Wymagane dokumenty od kandydatów na rodziców zastępczych:

 • kwestionariusz dla kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego
 • oświadczenie, że nie spoczywa na kandydacie obowiązek alimentacyjny, a w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tyt. egzekucyjnego-oświadczenie o wypełnianiu go
 • zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • zaświadczenie o dochodach- przynajmniej jednego z kandydatów (nie dotyczy rodziny zawodowej)
 • wypis z Krajowego Rejestru Karnego
 • oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej
 • oświadczenie dot. braku leczenia odwykowego

 

Świadczenia dla rodzin zastępczych
Osoby prowadzące: Dorota Gruszka, Joanna Bondar-Iwaniuk

Sposób załatwienia sprawy:

 • Złożenie wniosku przez rodzinę zastępczą o przyznanie świadczeń.
 • Skompletowanie dokumentacji dziecka: odpisu aktu urodzenia i potwierdzenia jego miejsca pobytu przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, ewentualnie orzeczenia o niepełnosprawności
 • Wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.

Wymagane dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądu
 • wniosek rodziny zastępczej
 • odpis aktu urodzenia
 • potwierdzenie pobytu przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
 • w przypadku niepełnosprawności dziecka – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Podstawa prawna:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
(Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.).

Czas udostępnienia: 2021-03-19
Pokaż metadane